Word Trek cheats Word Trek answers Beetle Word Trek answers Snake Word Trek answers Cow Word Trek answers Dog Word Trek answers Milo Word Trek answers Pandora
MAPPASIKUWAE – SEMPUGI

MAPPASIKUWAE

In Budaya, Pappaseng

MAPPASIKUWAE
(keikhlasan)

Andi Oddang To Sessungriu

Pengingat bagi anak-anakku beserta segenap kerabatku.

Riyakkalarapangi mappasikuwaE sipong ajukkajung // Makkure’i ri riyo pammasEna PuwangngE // DEcEng kapang ritu ure’na // Nasaba’ iyyatu dEcEng kapangngE // Tennakira-kira essoE riyolo tellabuna ri magaribiE // Tennakira-kira salai padanna ripancaji riyolo temmanessana // EnrengngE tennassabari ada lElE pau-pau rimonri // Nasaba’ tengngadElE’i risEsEna tongengngE ritu // Ripabbiritta annessangna sEddiE pakkira-kira // Rilalengna sEddiE gau’ // Natellettu’pi cappa’na // Tempeddingngi ritu irisseng cenningna // RiyarE’ga mapai’na // SeddiE nasu-nasu // NarEkko dE’pa napura inasu // KuwaEtopa ripatala madEcEng

Nenniya parimeng gau’ mappasikuwaE //Riakkalarapangengngi ri ajukkajung // Asabbarakeng ritu daunna // Sabbara’ tarimai pammasEna PuwangngE // RimaEga enrengngEtopa cEddE’na // Saisanna lao ri pattulung rilaleng mappasikuwaE // Sabbara’pi rikira-kira masala // Nasaba’ tenriyasengngi ritu sEddi’ dEcEng pasikuwa // REkko tennasabbarakengngi ripakkira-kira masalaE lao rialEna // Na dE’ nakkuwa // REkko tenri sabbarakengngi // Padairitu laona ajukkajung tenre’ daunna // Mapparimengngi lao ri Puwang Allahu Ta’ala // Napotunru-tunru rilaleng parennuingenna // Mattunru-tunru temmattajeng pamale’ // Sangadinna pammasEnapa PuwangngE

Naiyya buana mappasikuwaE // Iyanaritu atennangeng ati nasaba’ dEcEng kapang // RipammasEna Puwang MappancajiE // TomappasikuwaE ritu // TellEsang rennunna lao ri Puang Allahu Ta’ala // Namoni Ebara’ silino maccacca // NaEkiya teppeddE dEcEng kapangna lao ri Puwangna // Nasaba’ Elo ullEnamuapa PuwangngE mappasikuwa // Malowang masakka ritu pammasEna PuwangngE ri AtaNNA.

(Bahwa sekiranya ikhlas dapatlah diibaratkan sebatang pohon // Ia berakar pada suka cita atas rahmat belas kasih Tuhan // ..dan Prasangka baiklah akarnya itu // Karena sesungguhnya Parasangka Baik itu // Adalah takkan menilai /menganggap suatu hari sebelum terbenamnya pada waktu magrib // Ia takkan berprasangka buruk pada sesamanya mahluk tatkala itu belumlah jelas // Pula tak disebabkan oleh issu ataupun gunjingan // Karena sesungguhnya tidaklah adil menurut sisi kebenaran // Jikalau dipastikan kebenarannya // Tentang sesuatu hal // Namun belumlah sampai pada penghujungnya // Tidaklah mungkin dapat mengetahui manisnya // Ataupun apakah itu pahit // Suatu masakan // Jikalau belumlah selesai dimasak // Pula dihidangkan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam hal keihlasan // Dalam pengibaratannya selaku pohon // Daunnya adalah kesabaran // Bersabar menerima rahmat Tuhan // Banyak maupun sedikit // Termasuk pula dalam hal keikhlasan memberi bantuan // Senantiasa bersabar meskipun orang berprasangka buruk pada kita // Karena takkan layak disebut suatu kebaikan yang ikhlas // Jikalau ia tidak bersabar dari prasangka buruk atas dirinya // Sementara itu sesungguhnya tidaklah demikian // Jikalau tidak disabarkan // Sama saja halnya jika suatu pohon tak berdaun // Maka kembalikanlah semuanya kepada Allah // Bersungguh-sungguh melaksanakan amanah // Bersungguh-sungguh tanpa mengharap pamrih // Selain dari pada ridlo Tuhan semata .

Adapun buah dari keikhlasan // Yaitu ketentraman hati yang disebabkan pransangka baik // Terhadap rahmat Tuhan Yang Maha Pencipta // Sesungguhnya orang yang ikhlas itu // Takkan fana harapannya kepada Allah Subhanahu Wata’ala // Walaupun ibarat sedunia orang mencelanya // Namun takkan padam prasangka baiknya terhadap Tuhannya // Sesungguhnya betapa luas rahmat Allah Subhanahu Wata’ala kepada hamba-Nya )

Penulis : Andi Oddang To Sessungriu
Copy By : https://www.facebook.com/sessungriu/posts/429976747175359:0

You may also read!

RAGAM NASI DI TANAH BUGIS

Gonjang-ganjing nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika akhir-akhir ini kembali menghantui rakyat Indonesia, gonjang-ganjing ekonomi Indonesia pada tahun 1998

Read More...

Sejarah Masuknya Islam Di Tana Luwu

Pada Suatu malam Maddika Bua Tandi Pau bermimpi meliahat 3 buah matahari terbit disebelah timur Bua, dengan sinarnya yang

Read More...

Seminar Budaya Wajo

Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, bekerjasama dengan Komunitas Pencinta Budaya (KOPI Budaya), mengadakan Seminar Pendidikan Budaya Lokal. Kegiatan Seminar ini

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu