Word up cheats Word Trek answers Ant Word Trek answers Rabbit Word Trek answers Polar Bear Word Trek answers Monkey Word Trek answers Alpha Word Trek answers Greendor
MAPPASIKUWAE - SEMPUGI
Budaya Pappaseng

MAPPASIKUWAE

Written by Darsam

MAPPASIKUWAE
(keikhlasan)

Andi Oddang To Sessungriu

Pengingat bagi anak-anakku beserta segenap kerabatku.

Riyakkalarapangi mappasikuwaE sipong ajukkajung // Makkure’i ri riyo pammasEna PuwangngE // DEcEng kapang ritu ure’na // Nasaba’ iyyatu dEcEng kapangngE // Tennakira-kira essoE riyolo tellabuna ri magaribiE // Tennakira-kira salai padanna ripancaji riyolo temmanessana // EnrengngE tennassabari ada lElE pau-pau rimonri // Nasaba’ tengngadElE’i risEsEna tongengngE ritu // Ripabbiritta annessangna sEddiE pakkira-kira // Rilalengna sEddiE gau’ // Natellettu’pi cappa’na // Tempeddingngi ritu irisseng cenningna // RiyarE’ga mapai’na // SeddiE nasu-nasu // NarEkko dE’pa napura inasu // KuwaEtopa ripatala madEcEng

Nenniya parimeng gau’ mappasikuwaE //Riakkalarapangengngi ri ajukkajung // Asabbarakeng ritu daunna // Sabbara’ tarimai pammasEna PuwangngE // RimaEga enrengngEtopa cEddE’na // Saisanna lao ri pattulung rilaleng mappasikuwaE // Sabbara’pi rikira-kira masala // Nasaba’ tenriyasengngi ritu sEddi’ dEcEng pasikuwa // REkko tennasabbarakengngi ripakkira-kira masalaE lao rialEna // Na dE’ nakkuwa // REkko tenri sabbarakengngi // Padairitu laona ajukkajung tenre’ daunna // Mapparimengngi lao ri Puwang Allahu Ta’ala // Napotunru-tunru rilaleng parennuingenna // Mattunru-tunru temmattajeng pamale’ // Sangadinna pammasEnapa PuwangngE

Naiyya buana mappasikuwaE // Iyanaritu atennangeng ati nasaba’ dEcEng kapang // RipammasEna Puwang MappancajiE // TomappasikuwaE ritu // TellEsang rennunna lao ri Puang Allahu Ta’ala // Namoni Ebara’ silino maccacca // NaEkiya teppeddE dEcEng kapangna lao ri Puwangna // Nasaba’ Elo ullEnamuapa PuwangngE mappasikuwa // Malowang masakka ritu pammasEna PuwangngE ri AtaNNA.

(Bahwa sekiranya ikhlas dapatlah diibaratkan sebatang pohon // Ia berakar pada suka cita atas rahmat belas kasih Tuhan // ..dan Prasangka baiklah akarnya itu // Karena sesungguhnya Parasangka Baik itu // Adalah takkan menilai /menganggap suatu hari sebelum terbenamnya pada waktu magrib // Ia takkan berprasangka buruk pada sesamanya mahluk tatkala itu belumlah jelas // Pula tak disebabkan oleh issu ataupun gunjingan // Karena sesungguhnya tidaklah adil menurut sisi kebenaran // Jikalau dipastikan kebenarannya // Tentang sesuatu hal // Namun belumlah sampai pada penghujungnya // Tidaklah mungkin dapat mengetahui manisnya // Ataupun apakah itu pahit // Suatu masakan // Jikalau belumlah selesai dimasak // Pula dihidangkan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam hal keihlasan // Dalam pengibaratannya selaku pohon // Daunnya adalah kesabaran // Bersabar menerima rahmat Tuhan // Banyak maupun sedikit // Termasuk pula dalam hal keikhlasan memberi bantuan // Senantiasa bersabar meskipun orang berprasangka buruk pada kita // Karena takkan layak disebut suatu kebaikan yang ikhlas // Jikalau ia tidak bersabar dari prasangka buruk atas dirinya // Sementara itu sesungguhnya tidaklah demikian // Jikalau tidak disabarkan // Sama saja halnya jika suatu pohon tak berdaun // Maka kembalikanlah semuanya kepada Allah // Bersungguh-sungguh melaksanakan amanah // Bersungguh-sungguh tanpa mengharap pamrih // Selain dari pada ridlo Tuhan semata .

Adapun buah dari keikhlasan // Yaitu ketentraman hati yang disebabkan pransangka baik // Terhadap rahmat Tuhan Yang Maha Pencipta // Sesungguhnya orang yang ikhlas itu // Takkan fana harapannya kepada Allah Subhanahu Wata’ala // Walaupun ibarat sedunia orang mencelanya // Namun takkan padam prasangka baiknya terhadap Tuhannya // Sesungguhnya betapa luas rahmat Allah Subhanahu Wata’ala kepada hamba-Nya )

Penulis : Andi Oddang To Sessungriu
Copy By : https://www.facebook.com/sessungriu/posts/429976747175359:0

About the author

Darsam

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.